Halk Edebiyatı Özellikleri Nedir? Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri Ve Türleri…

Halk Edebiyatı Özellikleri Nedir?
 1- Halk edebiyatında divan edebiyatına nazaran daha mütevazi bir dil kullanılır.
 2- 12. yüzyıldan itibaren tasavvufun Anadolu’da yaygınlaşmasıyla beraber, halk edebiyatında tasavvufi ögelere yer verilmiştir.
 3- Bu edebiyat türünde en oldukca kullanılan söz sanatları karşıtlık ve mecaz-i mürseldir.
 4- Divan edebiyatından değişik olarak, Farsça ve Arapça değil öz Türkçe kelimeler kullanılmıştır.
 5- Halk edebiyatı şairleri eserlerinde kendileri için “aşık”, “ozan” ve “acayip” kelimelerini kullanır.
 6- Tekke edebiyatının etkisiyle vahdet-i vücut ve tenasüh (ruh göçü) kavramlarına yer verilmiştir.  7- Karacaoğlan, Kayıkçı Kul Mustafa, Abdal Musa, Balım Sultan, Ümmi Sinan ve Virani, halk edebiyatının temsilcileri içinde içeriyor.
 8- Ozanların terim anlamda kullandığı kelimelerden bazıları şunlardır: Uçmağ, canan, katre, zahit, kötü, kalım, felek.
 Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri ve Türleri
 A- Anonim Halk Edebiyatı
 1- Ağıt
 Ölen bir kişinin arkasından yazılan şiirlere ağıt ya da mersiye denir. Bu tür şiirlerde ölen kişinin meziyetleri anlatılır.
 2- Türkü
 Sonrasında bestelenmek suretiyle yazılan ve dörtlüklerden oluşan şiirler “türkü” olarak adlandırılır.
 3- Ninni
 Bebekleri uyuturken söylenen ve çoğunlukla tekerlemelerden a da anlam ifade etmeyen söz dizilerinden oluşan şiirlere ninni denir.
 4- Engel
 Aşk ve hasret duygularının işlendiği, 7’li hece ölçüsüyle yazılan şiir türüdür. En oldukca engel yazan halk ozanları, Karacaoğlan, Bayburtlu Zihni ve Dertli’dir.
 B- Aşık Edebiyatı
 Eski çağlarda, şiirlerini saz eşliğinde okuyan şairlere aşık dendiği için halk edebiyatı Aşık Edebiyatı adıyla da bilinir.
 1- Destan
 Bir devlet liderinin ya da halk kahramanının anlatıldığı manzum eserlere destan denir.
 2- Koşma
 Koşma taşlama ve güzelleme olarak ikiye ayrılır. Taşlamanın öteki adı hiciv, güzellemenin öteki adı ise kasidedir.
 3- Semai
 Semai türündeki şiirlerde mevzu sınırlaması yoktur. Tabiatın güzellikleri, memleket özlemi ya da ayrılık acısı lirik bir üslupla anlatılır.
 4- Varsağı
 Varsağı ile Koşma türündeki eserler benzer özelliklere haizdir. Aralarındaki tek fark, varsağı türündeki şiirlerin 8’li hece ölçüsüyle yazılmasıdır.
 

Son Dakika Haberler

Related Posts