Plansız alanların imarına yönelik yeni hükümler getirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafınca Yeni yönetmelik bugünkü yerini aldı.
Meydana getirilen değişiklikle askeri yasak ve güvenlik bölgelerinin tespiti için de ziraat, orman, mera ve korunan alanların tespitinde olduğu şeklinde ilgili kurumdan görüş alınması ve bu alanların hâlihazır harita yada kadastro paftaları üstüne işlenmesi hükmü getirildi.
Bu yönetmelik kapsamındaki köy yerleşik alanı içi ve civarı ile iskan dışı alanlarda yapılabilecek yapıların ihtiyacı için saçak sınırlarına taşmamak ve mimari görünüşe bağlı kalınmak kaydı ile çatıya oturtulmak suretiyle yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri uygulamalarında, etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, etüt ve projelerinin ve inşasının sorumluluğu, müellifi ve fennî mesulü olan mimar ve mühendislere ilişkin olmak kaydı ile ruhsat alma zorunluluğu kaldırıldı. GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNE ‘MUAFİYET’ DETAYI
Tarımsal amaçlı sulama sistemlerinin ihtiyacı için yapılacak olan, alanı 125 metrekareyi geçmeyen güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri de, ilgili ziraat ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak ve betonarme temel içermeden metal konstrüksiyon ile yapılmak kaydı ile yapı ruhsatı ve yapı kullanma izninden muaf tutulurken bu yapılarda da etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, etüt ve projelerinin ve inşasının sorumluluğunun proje müellifi ve fennî mesulü olan mimar ve mühendislere ilişkin olması hükümleri getirildi.
Ek olarak kırsal alanlar ile iskân dışı alanlarda yapılacak olan, devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Sahil Güvenlik Komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının ve Güvenlik Genel Müdürlüğünün eğitim, harekât ve savunması bakımından gizlilik arz eden yapıların ruhsat alma şartları kolaylaştırılırken, bunların ilgili idarelerden alınan bayındır durumuna, kat nizamı, cephe hattı, inşaat derinliği ve toplam inşaat metrekaresine uyulmak kaydı ile statik ve döşem ve yapımına dair her türlü sorumluluğunun kurumlarına ilişkin bulunduğunun ilgili idareye yazı ile bildirilmesi ve her türlü projelerinin ilgili kurumlarca onay edilmesi kaydı ile öteki prosedürler aranmadan hızlıca ruhsat düzenlenebilmesi sağlandı.

Son Dakika Haberler

Related Posts